Paslaugų teikimo sutartis

Aktuali redakcija, 2014 02 17- parsisiųsti
Siuntos priėmimo-perdavimo aktas (važtaraštis)- parsisiųsti.

1. SUTARTIES DALYKAS IR JAM TAIKOMI REIKALAVIMAI
1.1. Siunta(os) – tai Užsakovo Vežėjui pateikiamas daiktas ar daiktai, kurį Vežėjas
įsipareigoja nugabenti ir perduoti Gavėjui (sutarties 2.6 p.). Vežėjas bet kuriuo atveju turi teisę atsisakyti priimti smulkų krovinį atsižvelgdamas į jį ar jo savybes.
1.2. Siunta(os) – tai civilinėje apyvartoje įstatymais ar kitais teisės aktais neuždraustas ir (ar) neapribotas daiktas ar daiktai, taip pat daiktas (daiktai ar jų kiekiai), neuždraustas (neuždrausti) įvežti,gabenti bei išvežti tranzitinėse valstybėse ir Gavėjo valstybėje. Už šio reikalavimo pažeidimą ir jo pasekmes (pvz., krovinio konfiskavimą) atsako Užsakovas.
1.3. Siunta(os) Vežėjui pateikiamas įpakuotas ir paženklintas tokiu būdu, kad būtų tinkamas patalpinti transporto priemonėje ir saugiai jį nugabenti. Įpakavimas turi būti nepažeistas ir sandarus,priešingu atveju Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti smulkų krovinį arba sutikęs vežti smulkų krovinį neatsako už jo ar jo dalies praradimą, trūkumą ar sužalojimą.
1.4. Siunta(os) turi nekelti pavojaus (sprogimo, apsinuodijimo, gaisro, išsiliejimo ir pan.) Vežėjui (ekipažui), aplinkiniams, tretiesiems asmenims, vežamiems kitiems kroviniams, transporto priemonėms, neskleisti nemalonių kvapų. Nustatęs šias rizikas Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti smulkų krovinį arba, jei sutartis jau vykdoma, nedelsdamas nutraukti jos vykdymą ir riziką keliantį ar sukėlusį smulkų krovinį perduoti utilizavimui ar atitinkamoms tarnyboms.
2. SIUNTOS (Ų) PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
2.1. Siunta(os) perduodamas-priimamas Vežėjo nurodytoje vietoje.
2.2. Siuntos(ų) perdavimas-priėmimas įforminamas Smulkaus krovinio perdavimo priėmimo aktu , kuris taip pat laikomas krovinio važtaraščiu.
2.3. Perduodamas Vežėjui krovinį Užsakovas pateikia Vežėjui dokumentus ir kitokią informaciją apie krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat kitą būtiną informaciją, kad Vežėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles.
2.4. Siuntos(ų) perdavimo-priėmimo aktą (važtaraštį) pasirašo Užsakovas ir Vežėjas ar jo darbuotojas (ekipažo narys), vykdantis vežimą.
2.5. Siuntos (ų) perdavimo-priėmimo aktas (važtaraštis) pasirašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas skiriamas Užsakovui, kitas Vežėjui, trečias Gavėjui.
2.6. Gavėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, nurodomas Užsakovo kaip asmuo, kuriam Vežėjas privalo pristatyti ir perduoti smulkų krovinį. Gavėjo vardą, pavardę ar pavadinimą bei krovinio pristatymo adresą Užsakovas nurodo ant smulkaus krovinio pakuotės ir Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje).
2.7. Jei Gavėjo duomenys ant pakuotės ir Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje) skiriasi ir iš Užsakovo negaunamas raštiškas patikslinimas, Vežėjas vadovaujasi Smulkaus krovinio perdavimo-priėmimo akte (važtaraštyje) nurodytais Gavėjo duomenimis.
2.8. Perduodant krovinį Gavėjui, Vežėjas ir Gavėjas pasirašo Smulkaus krovinio perdavimo priėmimo akto (važtaraščio) dviejuose egzemplioriuose, skirtuose Vežėjui ir Gavėjui (sutarties 2.5 p.)
2.9. Jeigu Gavėjas atsisako priimti krovinį arba kai važtaraštyje nurodyto Gavėjo nėra, Vežėjas apie tai praneša Užsakovui. Negavęs Užsakovo nurodymo, Vežėjas krovinį grąžina siuntėjui. Užsakovui atsisakius priimti grąžinamą krovinį, laikoma, kad Užsakovas atsisakė krovinio nuosavybės ar valdymo teisės ir perdavė tą teisę Vežėjui.
3. KAINA, JOS SUMOKĖJIMAS
3.1. Kaina už Siuntos(ų) gabenimą yra nustatoma vežėjo.
3.2. Už siuntos(ų) gabenimą Užsakovas atsiskaito sumokėdamas Vežėjui visą kainą ne
vėliau kaip prieš krovinio perdavimą Vežėjui.
3.3. Užsakovui neatsiskaičius šiame skyriuje nustatyta tvarka, Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti siuntą(as), t. y. atsisakyti sudaryti sutartį (sutarties 5.1 punktas).
4. ATSAKOMYBĖ
4.1. Vežėjas atsako:
4.1.1. už transporto priemonę, jos tinkamumą gabenti krovinį ir būklę;
4.1.2. už krovinio tinkamą priėmimą ir patalpinimą transporto priemonėje, jo saugumą kelyje,išskyrus tuos atvejus, kai krovinys neatitinka reikalavimų, nurodytų šios sutarties 1.3 ir 1.4 punktuose;
4.1.3. už krovinio pristatymą krovinio Gavėjui važtaraštyje nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.
4.2. Užsakovas atsako:
4.2.1. už tinkamą krovinio įpakavimą, ženklinimą ir pateikimą išsiuntimo vietoje;
4.2.2. už tinkamai ir laiku atliktą krovinio dokumentų įforminimą ir Vežėjo bei Gavėjo informavimą;
4.2.3. už krovinio praradimą, trūkumą, sužalojimą, konfiskavimą, jei nebuvo laikomasi sutarties 1 skyriaus reikalavimų.
4.3. Krovinio atsitiktinio žuvimo rizika nuo krovinio išsiuntimo iki paskyrimo vietos, jei tai nesusiję su Vežėjo kalte, tenka Užsakovui.
4.4. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą šios sutarties vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. Vežėjas savo prievolėms įvykdyti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Vežėjas atsako Užsakovui už trečiųjų asmenų, vykdžiusių sutartį ar jos dalį, veiksmus.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PABAIGA IR TEISINĖ BAZĖ
5.1. Sutartis įsigalioja nuo kainos už gabenimą sumokėjimo momento (sutarties 3 skyrius) ir pasibaigia, kai:
5.1.1. krovinys įteikiamas Gavėjui;
5.1.2. grąžinamas Siuntėjui (sutarties 2.9 p.);
5.1.3. krovinys konfiskuojamas, perduodamas utilizavimui ar atitinkamoms tarnyboms (sutarties 1 skyrius);
5.1.4. krovinys prarandamas.
5.2. Iškilus sutartyje neaptartoms aplinkybėms, jos sprendžiamos vadovaujantis 1956 m. Tarptautinio-krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu ir kitais teisės aktais.