Siuntų vežimo taisyklės

2014 02 16 aktuali redakcija

1. TAISYKLIŲ REIKŠMĖ IR TAIKYMAI

1.1. Šiomis taisyklėmis yra nustatoma siuntosnamo.lt paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui bei teikiamų paslaugų ribojimai gabenant siuntas vietiniais ir  tarptautiniais maršrutais.
1.2. Šios Taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp siuntosnamo.lt ir Kliento pateiktas nuostatas. Jeigu tarp šių Taisyklių ir nurodytos sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė teikiama sutarties nuostatoms.
1.3. Siuntėjai turi kruopščiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir esant reikalui apdrausti savo interesus.
1.4. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam siuntų gabenimui, naudojantis siuntosnamo.lt paslaugomis.
1.5. Šių Taisyklių negalima netaikyti arba keisti, išskyrus atvejus, kai Klientas ir siuntosnamo.lt  atstovas, turintis aiškų ir specialų rašytinį įgaliojimą nurodytam veiksmui atlikti, sudaro šiuo klausimu aiškų rašytinį atskirą susitarimą
1.6 Kiekvienas siuntėjas perduodant siuntą pasirašo sutartį su Vežėju.

2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
„Klientas – juridinis ar fizinis asmuo, apmokantis siuntos gabenimą ir prisiimantis visą atsakomybę nurodytą šiose taisyklėse. Klientu tampama kai pasiekiamas susitarimas ir jis yra atitinkamai įforminamas.
„Siuntėjas“– juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis gabenti tinkamai supakuotą ir paženklintą siuntą nurodytam gavėjui.
„Gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės bei siuntos perdavimo dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą siuntą.
„Vežėjas“siuntosnamo.lt, paimantis paruoštas gabenimui siuntas ir pristatantis jas nurodytiems Gavėjams.
„Siuntos perdavimo/priėmimo dokumentas“ – Vežėjo išrašytas  paruoštas važtaraštis ar manifestas, turintis unikalų siuntos numerį , pagal kurį būtų galima identifikuoti siuntą.„Pakuotė“ – reiškia bet kokį siuntosnamo.lt priimtą daiktą pervežimui, (dėžė, rulonas, paketas…).
„Siunta“ – reiškia vieną arba daugiau pakuočių, gabenamų pagal vieną važtaraštį, ji gali būti įvardinta ir kaip krovinys.
„Darbo diena“ – reiškia bet kurią dieną, kuri išsiuntimo arba paskirties šalies įmonėms yra darbo diena.

3. VEŽĖJO PASLAUGOS,PASLAUGŲ KAINOS, ATSAKOMYBĖS, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ŽALOS ATLYGINIMO PROCEDŪRA:

3.1. Vežėjas teikia Siuntų gabenimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.2. Vežėjas teikia Siuntų gabenimo paslaugas Airijos Respublikoje
3.3. Vežėjas teikia siuntų tarptautinio gabenimo paslaugas tarp Lietuvos Respublikos ir Airijos respublikos
3.4. Vežėjas teikia negabaritinių krovinių pervežimo paslaugas tarp Lietuvos Respublikos ir Airijos respublikos
3.5 Vežėjas teikia gyvūnų gabenimo paslaugas tarp Lietuvos Respublikos ir Airijos respublikos
3.6 Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos aprašytos siuntų vežimo sutartyje: krovos darbai pas siuntėją ar gavėją.
3.7 Paslaugų kainos klientams derinamos atskirai.
3.8 Paslaugų kainos su klientais derinamos individualiai nurodytu kontaktiniu telefonu ar el. paštu.
3.9 siuntosnamo.lt atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl jo kaltės ir atlygina Klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
3.10 Vežėjas neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.
3.11 Turint pretenziją dėl siuntos sugadinimo, Mokėtojas privalo pateikti Vežėjui pretenziją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos, dėl siuntos paėmimo ar pristatymo terminų nevykdymo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
3.12 Vežėjas privalo išnagrinėti Mokėtojo pretenziją dėl siuntų ar pakuočių praradimo, sugadinimo ar pristatymo terminą nevykdymo ir pateikti raštišką atsakymą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.
3.13 Vežėjas įsipareigoja žalą Mokėtojui atlyginti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos raštiško atsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su Mokėtoju sutarta kitaip

4. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Užsakydamas siuntos gabenimą, Klientas turi pateikti užsakymą telefonu arba internetu.
4.2. Užsakyme, kiekvienu atveju turi būti nurodyta:
1) siuntos siuntėjo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, kontaktinis telefonas;
2) siuntos gavėjo – juridinio asmens pavadinimas, adresas;3) siuntos tipas (dėžė, rulonas, paketas,…) ir pakuočių kiekis;
4) transporto priemonės pateikimo laikas.
4.3. Siuntėjas turi suteikti Vežėjui sąlygas pateiktą užsakymą įvykdyti nuo 06 val. iki 00:00 val.
4.4. Siunta perduodama kurjeriui iš anksto sutartoje vietoje arba siuntėjo adrese.
4.5 Jeigu Klientas pateikia klaidingą užsakymą (atvykus vežėjo kurjeriui paimti siuntos Klientas nepateikia siuntos arba nurodo klaidingą siuntos paėmimo adresą) jis moka 20 Eurų. (dvidešimties eurų) „Klaidingo iškvietimo“ mokestį, kuris įtraukiamas į einamojo mėnesio sąskaitą-faktūrą, o užsakymas laikomas įvykdytu.

5. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
5.1. Klientas atsako už tai, kad siunta pagal jos technines sąlygas ir standartus būtų tinkamai paruošta, įpakuota ir paženklinta taip, kad ją vežant nekiltų pavojaus vairuotojui (-ams), tretiesiems asmenims, aplinkai, vežamoms kitoms siuntoms ir transporto priemonei. Siunta turi būti tokioje taroje ar įpakavime, kuris būtinas siuntai išsaugoti nepakitusiai (nesugadinta ir nesužalota) jos pervežimo, pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo bei sandėliavimo metu. Vežant dokumentus, jie turi būti supakuoti į vokus. Jeigu siunta (krovinys) turi ypatingų savybių, ji turi būti įpakuota pagal reikalavimus, keliamus tokios rūšies siuntoms (kroviniams).
5.2. Visos pakuotės turi būti siuntėjo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui.
5.3. Vežėjas neaprūpina transportu su reguliuojama temperatūra. Visas prekes, kurios gali būti pažeistos dėl gabenant galinčių pasitaikyti sąlygų, tokių kaip temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių, turi apsaugoti Siuntėjas.
5.4. Jeigu kartu su Siunta vežami dokumentai (sąskaitos-faktūros ir t.t.), jie turi būti įdėti į vieną iš pakuočių. Ant pakuotės turi būti pažymėta, kad joje yra dokumentai. Rekomenduojama dokumentus dėti į pirmąją pažymėtą Pakuotę.
5.5. Kai siunta vežama keliems Gavėjams, ji turi būti sugrupuota ir supakuota atskirai kiekvienam Gavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad kiekvienam iš Gavėjų gabenama atskira siunta.
5.6. Gabenimui skirtų siuntų (krovinių) ribiniai išmatavimai ir pakavimas:
1) ribiniai Pakuotės išmatavimai: ilgis 120 cm, plotis 100 cm, aukštis 170 cm, mase 800 kg; Jeigu pakuotės masė viršija 50 kg, ji turi būti supakuota ant padėklo arba į kitą įpakavimą, kuris užtikrintų galimybę pakrovimui/iškrovimui naudoti krovimo technika;
2) vežant profilius, vamzdžius, rulonus, strypus, ribiniai Pakuotės išmatavimai yra: ilgis 250 cm, plotis 50 cm, aukštis 60 cm, masė 60 kg.
5.7. Visos pakuotės viršutinėje dalyje turi būti pažymėtos šiais rekvizitais:
1) Siuntėjo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo, telefonas;
2) Gavėjo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo, telefonas;
3) Pakuotės numeris/bendras pakuočių skaičius siuntoje (1/5; 2/5; … 5/5).
5.7. Pakuočių ženklinimo pavyzdžiai:

6. SIUNTOS PERDAVIMAS VEŽIMUI 
6.1. Siuntėjas pateikia Vežėjui paruoštą siuntą ant kurios turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai užsakyme nurodytu adresu ir laiku.
6.2. Vežėjo kurjeris pats pakrauna siuntas, kurių bendras svoris neviršija 35 kg.
6.3. Klientas privalo užtikrinti, kad Siuntėjas pakraus siuntas, kurių vienos pakuotės svoris viršija 35 kg ir/ar jų krovimui reikalinga krovimo technika.
6.4. Priimdamas siuntas Vežėjas išrašo siuntos perdavimo dokumentą kuriame turi būti:
1) Nurodymas kas moka už pervežimą;
2) Siuntėjo pavadinimas, adresas, miestas ir telefonas;
3) Gavėjo pavadinimas, adresas, miestas ir telefonas;
4) Siuntos rūšis ir įpakavimo būdas;
5) Siuntos pakuočių skaičius;
6) Siuntos Bruto masė ir tūris;
7) Siuntą pervežimui priėmusio asmens Pareigos; Vardas Pavardė; parašas ir data;
8) Brūkšninis kodas;
9) Jeigu yra užsakomos papildomos paslaugos (pristatymas asmeniškai, dokumentų grąžinimas, krovos darbai pas gavėją/siuntėją, pristatymas į prekybos centrus) jos turi būti pažymėtos tam skirtoje grafoje.
6.5. Klientas atsako už visas Vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl Siuntėjo netiksliai nurodytų duomenų ar instrukcijų, skirtų Važtaraščiui pildyti ar į jį įtraukti.
6.6. Jeigu daiktas skirtas vežimui yra vientisas , netaršus, neišardomas ir jo neįmanoma tinkamai supakuoti , bet jis iš dalies atitinka siuntos gabenimo reikalavimus, išskirtiniais atvejais Vežėjas gali tokią siuntą priimti.
6.7. Vežėjas priimdamas Siuntą turi teisę tikrinti siuntos išorinę būklę ir reikalauti įrašyti į Važtaraštį pastabas apie krovinio ženklinimą ir numeraciją, krovinio ar pakuotės išorinę būklę, kitus reikšmingus duomenis. Jeigu Siuntėjas nesutinka su Vežėjo pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti Siuntą.
6.8. Pastabose gali ir turi būti įrašoma visa papildoma informacija apie siuntą, jos pažeidimus, broką ir visa kita informacija, kurią Vežėjas turėtų žinoti norint saugiai transportuoti siuntą.
6.9. Pagal vieną važtaraštį galima gabenti ne daugiau kaip vieną siuntą.
6.10. Vežėjas pasilieka teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai pažymėtos siuntos. Kurjeris gali nelaukti, jei atvykus siunta neparuošta perdavimui.
6.11. Vežėjas negali prieštarauti, kad kompetentingos valdžios institucijos atidarytų ir patikrintų bet kurią pakuotę. Apie tokį patikrinimą Vežėjo atstovai nedelsiant turi informuoti Klientą.
6.12. Klientas (taip pat ir Siuntėjas, perduodamas siuntą) sutinka, kad kompetentingos valdžios institucijos turi teisę netrukdomai tikrinti siuntos pakuotes.
6.13. Vežėjas savavališkai, be Kliento raštiško sutikimo ar prašymo, siuntos turinio netikrina.

7. GABENIMUI NEPRIIMAMI DAIKTAI
7.1. Nesupakuotų, blogai supakuotų ir nestandartinių siuntų, dėl jų gabenimo iš anksto nesusitarus su Vežėjo atstovais.
7.2. Uždraustų vežti daiktų:
7.2.1. didelės vertės daiktai (juvelyriniai papuošalai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai, gryni pinigai ,loterijos bilietai, čekiai, vertybiniai popieriai, akcijos, vekseliai bei kiti dokumentai ir daiktai, kurių patyrus žalą neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir (arba) pakeisti lygiaverčiais;
7.2.2. ginklai, šaudmenys, sprogmenys, narkotikai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui;
7.2.3. gyvi gyvūnai ir augalai, žmogaus palaikai arba kūno dalys, greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai ir daiktai, kuriems vežti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių, leidimų ar specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitų išskirtinių sąlygų.
7.2.4. Kiti daiktai, kurių gabenimas, importavimas ar eksportavimas yra draudžiamas valstybių kuriose vykdomas pervežimas įstatymų nustatyta tvarka. Arba daiktai kurių gabenimui Vežėjas turėtų gauti specialią transportavimo, importo arba eksporto licenciją ar leidimą.
7.3. Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už pervežimui priimtas tokias Klientų siuntas.
7.4. Užsakydamas transportavimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Klientas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir įsipareigoja padengti Vežėjo dėl šios priežasties patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu tokie atsiranda ir yra pagrindžiami juridinę galią turinčiais dokumentais.
7.5. Pagal krovinio paskirties vietą bei įvairius kontrolės formalumus kai kurioms prekėms gali būti pritaikyti papildomi apribojimai ir pratęstas pervežimo laikas. Vežėjas pasilieka teisę nepriimti siuntų, kurioms taikomi tokie apribojimai, saugumo arba apsaugos sumetimais.

8. SIUNTOS PERDAVIMAS GAVĖJUI
8.1. Atvežęs siuntą į paskirties punktą, Vežėjas privalo perduoti jį važtaraštyje nurodytam Gavėjui.
8.2. Siuntos pristatomos Gavėjo adresu. Siuntos negali būti pristatomos į pašto dėžes.
8.3. Klientas atsako už tai, kad Gavėjas siuntą priimtų Taisyklių nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.
8.4. Jeigu siuntos masė neviršija 35 kg, siuntą iškrauti iš transporto priemonės privalo Vežėjas („iškrovimu“ laikoma siuntos iškrovimas iš transporto priemonės).
8.5. Krovimo darbams skiriama iki 25 min. Už kiekvienas papildomas 15 min. Klientas privalo sumokėti pagal Vežėjo įkainius.
8.6. Jeigu siuntos masė viršija 55 kg arba krovimo darbams reikalinga papildoma technika, Klientas atsako už tai, kad siuntą iš transporto priemonės iškrautų Gavėjas.
8.7. Vežėjas turėdamas galimybių, siuntą, kurios masė viršija 55 kg, gali iškrauti iš transporto priemonės ir/ar nugabenti į Gavėjo nurodytą sandėliavimo patalpą. Vežėjas už šią paslaugą skaičiuoja papildomą krovimo darbų mokestį, kuris įtraukiamas į Klientui išrašomą sąskaitą-faktūra.
8.8. Priimdamas siuntą Gavėjas privalo kartu su Vežėjo atstovu patikrinti siuntos (pakuočių) būklę.
8.9. Gavėjui pasirašius važtaraštyje siunta laikoma perduota. Klientas ir Gavėjas pripažįstą, kad atsižvelgiant į egzistuojančią praktiką, siuntos pervežimo metu gali būti surašyti keli važtaraščiai (siuntos pristatymo manifestas). Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių, pagal kurio duomenis galima identifikuoti siuntą, ta siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios siuntos ir nebūtų Gavėjo pasirašyti.
8.10. Pastebėjęs siuntos ar vienos iš pakuočių pažeidimą, Gavėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pakuotės pažeidimo aktą, jeigu yra galimybė nufotografuoti pažeistą pakuotę. Gavėjui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkinga ir Vežėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.
8.11. Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina siuntos perdavimą, nėra techninių galimybių iškrauti siuntą, Gavėjas nesurastas arba atsisako priimti siuntą (atsisakymu laikomas ir nesutikimas apmokėti važtaraštyje nurodytas ar kitais pagrindais Vežėjui arba Klientui priklausančias sumas), Vežėjas privalo prašyti tolesnių Kliento nurodymų.
8.12. Klientas nurodymus perduoda raštu  arba el. paštu info@siuntosnamo.lt
8.13. Negavus nurodymų per 12 val. (dvylika valandų) Vežėjas turi teisę Kliento sąskaita grąžinti siuntą siuntėjui, jeigu siuntėjas atsisako priimti grąžinamą siuntą atgal, Vežėjas pasilieka sau teisę iškrauti siuntą ir perduoti ją saugojimui į Vežėjo terminalą iki tolimesnių Kliento nurodymų ką daryti su siunta.
8.14. Aukščiau nurodytame punkte aptartu atveju gabenimas laikomas užbaigtu. Klientas įsipareigoja apmokėti Vežėjui su tuo susijusias išlaidas, mokestį už siuntos gabenimą ,siuntos grąžinimo kaštus ir sandėliavimo paslaugos mokestį pagal pateiktus įkainius.

9. GABENIMO LAIKAS IR KOMPENSACIJA
9.1. Vežėjas negali garantuoti tikslaus transporto priemonės atvykimo laiko. Atvykimo laikas nusakomas sąvoka: iki tam tikros, sutartos valandos. Siuntos pristatymo laikas nusakomas analogiškai.
9.2. Siuntos pristatymo laikas nusakomas analogiškai.
9.3. Gabenimo laikas skaičiuojamas darbo dienomis nuo siuntos pakrovimo iš Siuntėjo dienos iki pristatymo Gavėjui dienos. Jeigu siunta neparuošta gabenimui, pasikrovimo diena nukeliama iki visų sąlygų įvykdymo, tokiu atveju Klientas turi dar kartą pakartoti užsakymą. Gabenimo laiko skaičiavimas baigiamas, kai siunta yra pristatyta nurodytu adresu, nors ir nepavyktų dėl priežasčių, išvardintų 8.11. punkte, jos įteikti Gavėjui.
9.4. Gabenimo laiką pratęsia 8.11. punkte nurodytos aplinkybės.

10. ATVEJAI, KURIAIS ATSAKOMYBĖ NĖRA PRISIIMAMA IR NEGALI BŪTI TAIKOMA
10.1. Vežėjas jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, neturtinę žalą, reputacijos pablogėjimą.
10.2. Vežėjas neatsako už siuntos ar jos dalies praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą dėl aplinkybių, nurodytų 8.11. punkte, bei su tuo susijusius nuostolius. Klientas turi įvertinti tokių įvykių bei nuostolių pavojų. Jeigu Klientas nori nuo tokių atvejų apsidrausti, jis turi siuntą apdrausti. Vežėjas gali tarpininkauti Klientui apdraudžiant su gabenimu susijusius interesus.
10.3. Vežėjas neatsako už Siuntos ar jos dalies sugadinimą ir praradimą ar pavėluotą pristatymą, jei tai bus Force-majeure aplinkybių pasekmė, kaip tai yra apibrėžta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias atleidimo nuo atsakomybės , esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisykles.
10.4. Vežėjas taip pat neatsako šiais atvejais:
1) jeigu pristatymo metu siuntėjo arba gamintojo apsauginės žymos, banderolės plombos nepažeistos, o pakuotė išlieka vientisa.
2) išsitrynus magnetinėse juostelėse, kompiuterio diskuose ar diskeliuose arba kitose duomenų saugojimo priemonėse ar laikmenose įrašytiems duomenims;
3) kai transportuojant arba kraunant pažeidžiamos dienos šviesos lempos, neoninės šviesos, neoninės iškabos, rentgeno vamzdžiai arba kitokie greitai dūžtantys ar lūžtantys daiktai;
10.5 neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo Vežėjo valios nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:
1. Teisėti ar neteisėti valstybės pareigūnų ar institucijų, instancijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės, bei kitos kliūtys krovinio pristatymui;
2. Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma;
3.Stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, pūgos, gausiai iškritęs sniegas, jūrų ar upių potvyniai;
4.Karas (paskelbtas, nepaskelbtas), maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
5.Kita nenugalima jėga;
6.Krovinio pobūdis jo savybės, būdingi trūkumai, defektai;
7.Mokėtojo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);
8.Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas);
9.Šių taisyklių nuostatų pažeidimas, įskaitant netinkamų pakuočių paruošimą, ženklinimą, draudžiamų daiktų idėjimą į siuntą.
10.Su Vežėju nesusijusi asmenų veiksmai (neveikimas);
11.Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės;

11. ATSISKAITYMAS
11.1. Galiojantis vežėjo paslaugų kainoraštis viešai publikuojamas tinklapyje www.siuntosnamo.lt.
11.2. Sąskaitos-faktūros apmokamos be jokių atskaitymų per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos, jeigu sutartyje nėra nurodyta kitaip, o Šalims nesudarius sutarties – ne vėliau kaip iki krovinio perdavimo vežimui.
11.3. Vežėjo darbuotojų nurodomi paslaugų tarifai ir įkainiai grindžiami Kliento pateikta informacija, tačiau galutiniai paslaugų tarifai ir įkainiai gali skirtis, kadangi yra apskaičiuojami pagal faktinius pateiktos siuntos matmenis ir svorį. Faktinis siuntos svoris ir matmenys yra nustatomi Vežėjo siuntų perkrovimo – rūšiavimo terminaluose.
11.4. Vežėjas patikrina kiekvieną važtaraštį pasirinktos paslaugos ir pakuotės/ siuntos masės atžvilgiu. Neteisingai pasirinkus paslaugą arba nurodžius masę, Vežėjas pataiso važtaraštį. Tokie pataisymai atspindimi sąskaitoje-faktūroje.
11.5. Klientui visuomet tenka atsakomybė už visų su siunta susijusių išlaidų ir mokesčių apmokėjimą.
11.6. Jeigu tam tikras išlaidas ar kitas sumas turi apmokėti Gavėjas, tai turi būti nurodyta atitinkamame važtaraščio skyriuje. Siuntos, už kurias apmoka Gavėjas, priimamos gabenti tik į tiksliai nurodytas vietas. Gavėjui neapmokėjus sąskaitos (atsisakius ją apmokėti), sąskaita už gabenimą automatiškai išrašoma Klientui.

12. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS
12.1 Jeigu kuri nors šiose Taisyklėse esanti nuostata prieštarautų kuriai nors galiojančiai tarptautinei sutarčiai, Lietuvos Respublikos įstatymui, vyriausybės nutarimui ar potvarkiui, ministerijos įsakymui arba kitų taikytinų teisės aktų reikalavimams – tokia nuostata lieka galioti kaip Vežėjo ir Kliento sutarties dalis tiek, kiek ji neprieštarauja minėtiems teisės aktams. Bet kuri negaliojanti nuostata neturi įtakos kitų šių Taisyklių dalių galiojimui.